DEFARTMENT OF AGRONOMY

สาขาวิชาพืชไร่

ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สมัครเข้าศึกษา

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดไร่/ข้าวเหนียว/หวาน

การวิจัยและพัฒนาของโปรแกรมนี้ เน้นการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเพื่อสุขภาพ (แอนไทไซยานินสูง) และมีความมีความหลากหลาย และความแตกต่างของพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิต คุณภาพการบริโภค สี เมล็ด ขนาดฝัก จำนวนฝัก และขนาดเมล็ด รวมทั้ง การพัฒนาพันธุ์ให้มีความต้านทานต่อโรคที่สำคัญ (ราน้ำค้าง ราสนิม และใบไหม้แผลใหญ่) และเน้นการพัฒนาสายพันธุ์ชักนำแฮพพลอยด์และเทคโนโลยีดับเบิ้ล แฮพพลอยด์ เพื่อใช้ร่นระยะเวลาในการพัฒนาสายพันธุ์แท้ในข้าวโพด นอกจากนี้ ยังมีการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมของข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดเทียน และข้าวโพดหวาน ซึ่งได้เผยแพร่ให้กับหน่วยงานของเอกชนและภาครัฐเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นประจำทุก ๆ ปี”

มันสำปะหลัง

“สาขาวิชาพืชไร่มุ่งเน้นศึกษาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการให้ผลผลิตสูง โดยใช้ลักษณะทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังมีการคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีผลผลิต และเปอร์เซ็นต์แป้งสูง และประเมินลักษณะการสังเคราะห์ด้วยแสง ประสิทธิภาพการใช้น้ำ การให้ผลผลิต เปอร์เซ็นต์แป้ง และทนแล้ง และยังมีการศึกษาสรีรวิทยาการเคลื่อนย้ายและสะสมแป้ง ในส่วนต่างๆ ของมันสำปะหลัง และใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช (crop growth model) ในการทดสอบลักษณะของสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรม (genetic coefficients)”

อ้อย

“โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับระบบการผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นการพัฒนาพันธุ์ทีมีเชื้อสายของพันธุ์ป่าเพื่อให้สามารถทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีขึ้น ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย อาทิ การใช้ข้าวไร่เป็นพืชนำและปรับปรุงดินในระบบการปลูกอ้อย การจัดการใบอ้อยเพื่อลดการเผาและปรับปรุงดินในระบบการปลูกอ้อย การใช้ถ่านชีวภาพยูคาลิปตัสเพิ่มความยั่งยืนด้านธาตุอาหารพืชในระบบการปลูกข้าวไร่เป็นพืชนำก่อนปลูกอ้อย และการจัดการศัตรูพืช โดยเน้นการใช้สารกำจัดวัชพืชให้เหมาะสมในแง่อัตราและเวลาทำให้สามารถกำจัดวัชพืชได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการลดปริมาณการใช้สารกำจัดวัชพืช””

ข้าวพื้นเมือง

“สาขาวิชาพืชไร่มุ่งเน้นศึกษาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อตอบสนองต่อการผลิตทั้งในระบบข้าวไร่ และข้าวนาสวน โดยให้มีผลผลิตสูง คุณค่าทางอาหาร เช่น แอนโทไซยานิน มีความต้านทานต่อโรคที่สำคัญ เช่นโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และมีความทนทานต่อความแห้งแล้งที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าว โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย การประเมินความสามารถในด้านต่างๆ และใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ทั้งยังมีความร่วมมือกับภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต่อไป”

ข่าวประชาสัมพันธ์

No Content Available

สาขาวิชา

กีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา

ในวันที่โลกเปลี่ยน ร่วมพลังกันปรับ ก้าวข้ามข้อจำกัด

เพื่อสร้าง คณะเกษตรศาสตร์ของเรา ให้เป็น

“คณะวิชาชั้นนำทางวิชาการเกษตร เป็นขุมปัญญาของอีสานและสังคม”

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

คณบดี คณะเกษตรศาสตร์

 พันธกิจ 4 ด้าน คณะเกษตรศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

4

หลักสูตร


รายละเอียด
ปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

10

หลักสูตร


รายละเอียด
ปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

8

หลักสูตร


รายละเอียด

วารสารแก่นเกษตร

เป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ยอมรับในการใช้เป็นผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI)

กลุ่มที่ 1

ชื่นชมยินดี

PROUD OF US

คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะด้านการเกษตรคณะแรกที่ก่อตั้งในภาตะวันออกเฉียงเหนือ ตึกคณะเกษตรศาสตร์สำเร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2510 และได้ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานประกอบพิธี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510

หลักสูตร
นักศึกษาปัจจุบัน
สำเร็จการศึกษา
บุคลากร

คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการสอนนักศึกษาในภาควิชาต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเกษตรทั่วไป และมีความสามารถเฉพาะสาขา และมีหน้าที่ทำการดำเนินงานวิจัยทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการสอน การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Instagram:  @agriculturekku  #agkku

สมัครรับข่าวสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเรื่องราวที่น่าสนใจ ด้วยการรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Email ของคณะเกษตรศาสตร์
ระบุ e-mail address ของคุณ
Please wait...

ประชุม/อบรม/สัมมนา

No Content Available