สำหรับนักศึกษา/แบบฟอร์ม

คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่าที่กำหนด
คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่าที่กำหนด
**สำรองที่นั่งลงทะเบียนรายวิชา
คำร้องขอตรวจสอบระดับคะแนน
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอถอนวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ
คำร้องขอนับเป็นรายวิชาเลือกเสรี
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา
คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม
คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม_ช้า_เป็นกรณีพิเศษ1
คำร้องขอลาพักการศึกษา
คำร้องขอเลื่อนสอบ
คำร้องขออนุมัติลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ
เลือกสาขาวิชาเอก
ถอนติด W ป.ตรี
ใบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
ใบลากิจ ลาป่วย
คำร้องลาพักการศึกษา
คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

    
   

ระบบติดตามและประเมินผล

(การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ Covid -19)