News & Events

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และบุคลากรงานบริการการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง 7001 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมภายในงาน เป็นการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ แนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมาเป็นการ แนะนำการศึกษา และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดย ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แนะนำกิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา และการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ และแนะนำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา โดย นายชนน พันธุ์มณี นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และ แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ โดยงานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมที่คณะเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในคณะฯ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นการพบปะระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์และบุคคลากรในคณะฯ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในอนาคตอีกด้วย