คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีรับมอบอาคารสำนักงานและระบบรักษาความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ ผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าสาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาวิชาพืชสวน และ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีรับมอบอาคารสำนักงานและระบบรักษาความปลอดภัยโรงเรือนปลูกกัญชาเพื่องานวิจัยทางการแพทย์ โดย ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีและตัวแทนรับมอบ จาก บริษัท อะลาดิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ รศ.ดร.ปรเมศ บันเทิง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงเรือนกรีนเฮาส์หลังนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือ 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ตัวโรงเรือนได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท มาลีสามพราน เพื่อใช้ประโยชน์การส่งเสริมการวิจัยและการเรียนการสอนเพื่อผลิตพืชระดับอุตสาหกรรม 2) คณะเกษตรศาสตร์สนับสนุนด้านระบบการควบคุมละจัดการให้น้ำและปุ๋ยแบบไฮโดรโพนิกส์ 3) บริษัท อะลาดิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนด้านการจัดทำรั้วและระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการมุ่งเน้นการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ และพัฒนางานวิจัยสายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมการผลิตกัญชาสารสกัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเป็นกลไกสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจนวัตกรรมต่อไป

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review