ปฎิทินทุนวิจัย

นักวิจัยที่ได้รับรางวัล

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

รางวัลระดับนานาชาติ Award of Outstanding Scientific Achievement จาก International Society of Environmental and Rural Development (ISERD) องค์กรระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบทเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

รางวัลระดับนานาชาติ Award of Outstanding Scientific Achievement จาก International Society of Environmental and Rural Development (ISERD) องค์กรระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบทเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

รางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ อิทธิพลของดินเค็มต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง อัตราการตาย การเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ของไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eisenia foetida และ Drawida beddardi ในการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี

ได้รับการสนับสนุนทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อการวิจัย ‘สมดุลฮอร์โมนพืชเพื่อการผลิตบัวหลวงตัดดอกนอกฤดู’ (Endogenous Phytohormone Balancing Techniques for Sacred Lotus Cut Flower Off-Season Production)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา

รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560 จากงานวิจัย เรื่อง “การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย”

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง

รางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นที่มีผลงานและสร้างองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมและแมลงพาหะนำโรค จากสมาคมอ้อยวิชาชีพของภูมิภาคอาเซียน จากที่ประชุม International Association of Professionals in Sugar and Integrated Technology (IAPSIP) 2018

 

ภาควิชาสัตวศาสตร์

ได้รับการจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม จาก สกว.

คณะเกษตรศาสตร์

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการในการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จาก แม่ทัพภาคที่ 2

รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์

รางวัลโปสเตอร์ระดับยอดเยี่ยม ในหัวข้อเรื่อง “Methane Fluxes and Rice Yields as a Function of Sulfate Fertilizer with Incorporated Rice Stubble” ในการประชุม ISC 2015 INTERNATIONAL SOIL CONFERENCE

ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ

รางวัลโปสเตอร์ระดับดีเด่น ในหัวข้อเรื่อง “Comparison of Soils on the So-Called Aeolian Sand Splay Landform and the River-Influenced Landform: A Case Study on the Lower Mun-Chi Basin, Northeast Thailand” ในการประชุม ISC 2015 INTERNATIONAL SOIL CONFERENCE

ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

รางวัลนำเสนอและบทความวิจัยดีเยี่ยมระดับนานาชาติ Award of Excellent Paper ในการประชุมนานาชาติ ที่ฟิลิปปินส์

ธิดารัตน์ แก้วคำ, รัสเซล ไฮด์, จอนด์ ไกเซอร์ และ บุญมี ศิริ

การนำเสนอภาคบรรยายระดับดีเยี่ยม หัวข้อวิจัย: ผลของการเคลือบเมล็ดร่วมกับเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis และ Pseudomonas fluorescens ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการป้องกันโรคต้นแตกยางไหลของเมล็ดพันธุ์แตงกวา

จักรพงษ์ กางโสภา, อนันต์ วงเจริญ และ บุญมี ศิริ

การนำเสนอภาคบรรยายระดับชมเชย หัวข้อเรื่อง: ผลของเทคนิคการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารป้องกันเชื้อรา ต่อการยับยั้งเชื้อรา Pythium spp. ในระยะต้นกล้ายาสูบ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

รางวัล “นักปรับปรุงพันธุ์พันธุ์ดีเด่น” ประจำปี 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา

รางวัล ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับดีเลิศ ด้าน Excellence Key Mission : Research จากการนำเสนอผลงานเรื่อง “โครงการเก็บเบี้ยเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์

รางวัล KM Innovation ระดับชมเชย คือผลงานเรื่อง “ การส่งผ่านความรู้โครงการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน งานวิจัยสู่นานาชาติ”

รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา

รางวัลนักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ยอดเยี่ยมในงานสัมมนานักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เนื่องในวาระครบ 72 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

รางวัลเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีข่าวดีเด่น

รางวัลบุคคลในดวงใจ ประจำปี 2556 จากสโมสรนักศึกษาฯ

 • ผศ.ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี (สาขาพืชไร่)

 • ผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา (สาขาพืชสวน)

 • ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี (สาขาพืชสวน)

 • ดร.อุบล ตังควานิช (สาขากีฏวิทยา)

 • ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ (สาขาส่งเสริมการเกษตร)

 • ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย (สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)

 • ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี (สาขาโรคพืช)

 • รศ.ดร.พรชัย ล้อวิลัย (สาขาสัตวศาสตร์)

 • รศ.ดร.นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาศ

ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์

นักวิจัยและองค์กรวิจัยดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านการตีพิมพ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง

นักวิจัยและองค์กรวิจัยดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556

รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นด้านการตีพิมพ์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิริ

นักวิจัยและองค์กรวิจัยดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556

รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

นักวิจัยและองค์กรวิจัยดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556

รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

อาจารย์วีระ ภาคอุทัย

นักวิจัยและองค์กรวิจัยดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556

รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย โดยมี ดร.มงคล ต๊ะอุ่น รศ.ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี และนางสาวประวีณา บุญโยธา เป็นผู้ร่วมวิจัย

รางวัลดีเยี่ยมระดับนานาชาติ Award of Excellent Paper ในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท The 4th International Conference on Environmental and Rural Development จัดโดยองค์การนานาชาติ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท (International Society of Environmental and Rural Development ) มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ United Nation University, Institute of Advanced Studies ในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2556 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย เรื่อง “ผลของอายุพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อแบบแช่แข็ง” จากสมาคมสัตวบาลฯ

รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์

รางวัล Bronze award จากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 หลังจาก มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 56 Thailand Research Expo 2013 ครั้งที่ 8

รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย

รางวัลนักวิจัยและพัฒนาพืชไร่วงศ์ถั่วไทยดีเด่น

ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

รางวัล Best Presentation Award ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์

 • รางวัลศรีมอดินแดง ประจำปี 2555

 • รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2555

 • รางวัล เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน ด้านการให้บริการวิชาการ ระดับดีเลิศ

อาจารย์วีระ ภาคอุทัย

รางวัล เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน ด้านการให้บริการวิชาการ ระดับดีเยี่ยม

รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) และ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ พร้อมด้วยทีมนักวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.สจี กัณหาเรียง และ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม

รับโล่เกียรติยศรางวัลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2555 จากผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง)ในผลงานวิจัยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ สาขากีฏวิทยา พร้อมทีมงานวิจัยประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ สาขาโรคพืชวิทยา นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์สอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร และนายกมล อภินาคพงศ์ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลThe First Prize for First Runner-Up ในการประชุมThe 7th International of Wild Silk Moth and Silk

อาจารย์วีระ ภาคอุทัย

รับการเชิดชูเกียรติ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมจากวุฒิสภา

ภาควิชาสัตวศาสตร์

ได้รับการประเมินด้านผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับ 5 (ระดับดีเยียม) ในสาขาวิชา Animal Science จากกรรมการประเมินผลงานคุณภาพเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2562

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2561

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2560

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2559

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2558

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2557

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2556

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2555

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2554

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2553

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2552

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2551

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2550

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2549

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2548

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2545

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab