News & Events

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รับมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำโครงการเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดเป็นวงกว้างจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ให้สนับสนุนครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน ให้สามารถยืมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนได้ ในการนี้ได้มอบหมายให้สำนักหอสมุดเป็นหน่วยงานที่จัดทำระบบการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ณ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์