News & Events

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศและต้อนรับผู้ได้รับการจ้างงานในพื้นที่รับผิดชอบของคณะเกษตรศาสตร์ ต่อด้วยการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของคณะเกษตรศาสตร์ โดย อ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ ประธานกรรมการคณะทำงานโครงการฯ คณะเกษตรศาสตร์ และอ.พัชราภรณ์ ภูมิจันทึก กรรมการเลขานุการคณะทำงานโครงการฯ คณะเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ zoom และรับชมผ่าน facebook live