News & Events

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาติชาย โชติสันต์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 40 พร้อมด้วยภริยา เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นเงิน จำนวน 12,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารคณะ คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมรับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร AG 08