News & Events

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติงานระดับบุคคล (ฝ่ายบริหาร) โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานระดับบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้างานและบุคลากร (งานบริหารและสื่อสารองค์กร,งานการเงินและบัญชี,งานพัสดุและโครงสร้างพื้นฐาน) จำนวน 35 คน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานโดยให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์