News & Events

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือการพัฒนาสถานีทดลองและฝีกอบรมเกษตรกรรมเขื่อนจุฬาภรณ์ในอนาคต ร่วมกับ นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นายจีระพงษ์ แก้วภิรมย์ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความร่วมมือจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยดีเรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขื่อนจุฬาภรณ์ คณะฯ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานีทดลองและฝึกอบรมเขื่อนจุฬาภรณ์ และต่อด้วยมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ในโอกาสนี้นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการ ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทุกท่านด้วย ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น