News & Events

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเกษตรศาสตร์ จัดการอบรม “การเขียนข่าวอย่างไรให้ปังและเทคนิคการถ่ายภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน วิทยากรโดยนางสาวจิราพร ประทุมชัย และนายอรรถพล ฮามพงษ์ จากกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการเขียนข่าวให้กระชับฉับไว รวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพให้สวยงาม ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์