News & Events

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. งานแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ได้จัดประชุมพิจารณาตัวชี้วัดที่สำคัญ(OKRs) ระดับสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าสาขาวิชาและผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเป้าหมายของ OKRs ระดับสาขาวิชา ร่วมกัน และจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (OKRs) ระดับสาขาวิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG08