News & Events

เมื่อวันที่ 17 -18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์พื้นที่และการศึกษาชุมชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ที่คณะเกษตรศาสตร์รับผิดชอบ จำนวน 17 ตำบล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์พื้นที่และการศึกษาชุมชน วิทยากรโดย ร.ศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษณ์ และ ดร.วรมัน ไม้เจริญ ซึ่งมี อ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ปฎิบัติงานประเภทบัณฑิตและนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม แตงกวา สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาตร์ มข. เพื่อวิเคราะห์พื้นที่และการศึกษาชุมชน ทำความเข้าใจชุมชนก่อนดำเนินงานพัฒนา การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทุติยภูมิและแผนที่ในงานพัฒนาชุมชนและฝึกปฎิบัติการ ทำความรู้จักวิธี SSI ,เครื่องมือ Conceptual tools , sub-topic และการใช้เครื่องมือที่จะนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง รวมถึงการทำงานเป็นทีม