News & Events

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 งานบริหารวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และพบปะกับนักวิจัยใหม่ของคณะฯ ต่อด้วย รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง และ ผศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ได้บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่จากแหล่งทุนต่างๆ โดยมี คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การพัฒนากลุ่มวิจัยและแผนบูรณาการวิจัย และการเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการสร้างความเข็มแข็งให้กับนักวิจัยใหม่ของคณะเกษตรศาสตร์