News & Events

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนเกณ์การประเมินผล ( Criteria for success ) จาก “การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of learning )” เป็น “การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for learning )” โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วม ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการปรับการประเมินการเขียนการสอนสู่กระบวนทัศน์ใหม่ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565