News & Events

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์พื้นที่และการศึกษาชุมชน: การจัดเวทีและการเป็นวิทยากรกระบวนการ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ที่คณะเกษตรศาสตร์รับผิดชอบ จำนวน 17 ตำบล วิทยากรโดย รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ และ ดร.วรมัน ไม้เจริญ ณ ห้องประชุมแตงกวา สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ได้แก่ หลักการในการจัดเวที แนวทางในการเป็นวิทยากรกระบวนการที่ดี และได้ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรกระบวนการ