News & Events

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสุกิจจาจันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมลกลกิจ