News & Events

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-13.00 น. ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะเกษตรศาสตร์ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) โดยผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ได้ชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานฯ ซึ่งมี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2564 คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 40 คน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดทำรายงานฯ โดยคณะกรรมการฯมีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากสาขาวิชา/หน่วยงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ณ ห้อง 8003 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์