News & Events

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมส่วนงานคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน อันจะก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ จำนวนกว่า 100 คน ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากน้ันเป็นการบรรยายผลสรุปการดำเนินงานคณะ ในรอบ 1 ปี จากคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ การกล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมโยงกับส่วนงานต่าง ๆ และคณะเกษตรศาสตร์ การตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและทีมคณะผู้บริหาร ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมคณะผู้บริหารและบุคลากรรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์