News & Events

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะกรรมธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมธิการฯ ในการศึกษาดูงานโรงเรือนต้นแบบผลิตแมลงโปรตีน (แมลงวันลาย)(Black Soldier fly : BSF) วิทยากรโดย ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าสาขากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ ต่อด้วยเข้าศึกษาดูงานการปลูกพืชกัญชง กัญชา ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรโดย ผศ.ดร.ชานนท์ ลาภจิตร โดยมี รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชากีฏวิทยา เข้าร่วมให้การต้อนรับ