News & Events

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) สำหรับบัณฑิตและประชาชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 17 ตำบล วิทยากรโดย ผศ.ดร.โพยม สราภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดินและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับนาย วรวัฒน์ นิ่มเวไนย์ นักวิจัยด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน ณ ตึก AG08 ห้อง 8502 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและพบปะ พูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ได้แก่ แนวทางการสำรวจข้อมูลด้านน้ำในระดับชุมชนและครัวเรือน การทำแผนผังน้ำชุมชน การประเมินสถานการณ์จัดการน้ำชุมชน และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Arcgis