News & Events

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมธิการฯ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผลงานวิจัยและพัฒนาที่นำความหลากหลายทางชีวภาพมาพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก และบรรยายสรุปเรื่อง “หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่คณะเกษตรศาสตร์” ต่อด้วยนำเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร