News & Events

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันแผนไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ทางการเกษตรและเกษตรนวัตกรรม และ การประกาศรางวัลผลงานแผนธุรกิจยอดเยี่ยม และการประกาศรางวัลวิดีโอโฆษณายอดเยี่ยม เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา AG000103 เกษตรเชิงสร้างสรรค์ วิชาที่บ่มเพาะให้นักศึกษาสร้างสรรค์ไอเดียในการทำธุรกิจ ในปีนี้ได้จัดการเรียนการสอนแบ่งทีมนักศึกษามีที่ปรึกษา 4 mentor ที่จะลงใกล้ชิดคอยรับฟังและแนะนำไอเดียนักศึกษา สำหรับการตัดสินผลงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ และ ผศ.ดร.ปริชาติ แสงคำเฉลียง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร เป็นกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำ ซึ่งมี อ.ดร.ชเนรินทร์ ฟ้าแลบ อ.ดร.นรินทร์ ชมภูพวง อ.ดร.กานต์สิรี จินดาปัณณาพัฒน์ และ อ.ดร.ไชยธีระ พันธุ์ภักดี เป็นอาจารย์ mentor โดยปีนี้เหล่า mentor ได้มีการเซอร์ไพรส์นักศึกษาด้วยการแต่งชุดแฟนซีสร้างสีสันให้กับนักศึกษาอีกด้วย ณ ห้อง 7011 อาคาร Ag 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น