News & Events

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมปศุสัตว์และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดเสวนาวิชาการโคนม โคเนื้อ ในหัวข้อ “การจัดการโคนมโคเนื้อคุณภาพพรีเมียมและการประกอบสูตรอาหารอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020” ณ ห้องประชุม ออร์ดิทอเลี่ยม อาคาร สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการความต้องการโภชนะโคนมของประเทศไทย และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการให้อาหารโคนมโคเนื้อเพื่อสร้างน้ำนมและเนื้อโคได้มาตรฐานพรีเมียม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการฝึกอบรมประกอบสูตรอาหารโคด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย นักวิชาการ นักส่งเสริม และผู้เลี้ยงโคนมโคเนื้อทั่วประเทศ จำนวนกว่า 300 คน