News & Events

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าประชาสัมพันธ์การบริการของโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย พัฒนา และบริการผลิตแอนติบอดี ให้กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและการต่างประเทศ ผศ.นิชา เจริญศรี สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าโครงการ คณาจารย์ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการผลิตแอนติบอดีที่มีคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักวิจัย กลุ่มวิจัยและผู้รับบริการ