News & Events

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธชินราช เพื่อสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมี รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี การขอขมาต่อองค์พระพุทธชินราช พระพุทธรูปประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการเปลี่ยนผ้าทรงพระพุทธชินราช นำประกอบพิธีโดย ดร. สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งงานในวันนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วม ณ บริเวณองค์พระพุทธชินราช ด้านหน้าอาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น