News & Events

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 ณ ลานชั้น 1 อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์