News & Events

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมสืบสานประเพณีตามฮีตคองอีสาน “ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม แม้ในยามโควิด” ในงาน บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาผู้อาวุโส ประจำปี 2564 จัดโดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและชาวอีสาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและคณะต่างๆ ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยในปีนี้มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การบูชาหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. ร่วมสรงน้ำพระพุทธศิลป์ถิ่นล้านช้างร่มขาว สมมาอาวุโส บูชาต้นดอกไม้หัตถประติมากรรม บูชาพญานาคราช 15 ตระกูล ผลงานปฎิมากรรมแกะสลักไม้ล้ม ตักบาตรดอกไม้ : อานิสงส์บุญแห่งการถวายพุทธบูชาศรัทธาแห่งชาวพุทธ ประกวดขบวนแห่พุทธบูชาและนางสังขาร ประกวดตบปะทาย ประกวดถ่ายภาพ พิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้ พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมกันนี้คณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมออกโรงทานในกิจกรรมดังกล่าวด้วย