การเข้าศึกษา

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

รอบที่1 Portfolio โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คุณสมบัติเฉพาะ

ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  องค์การปกครองท้องถิ่น และหรือ อยู่ภายใต้ คณะ/หน่วยงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่รับสมัครวันแรก)
มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ ดังนี้
มีความเป็นผู้นำ
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด
เป็นผู้มีสัญชาติไทย

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ในโรงเรียน/วิทยาลัยต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น กรณีที่ไม่ใช้บุคคลที่มีสัญชาติไทยจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฏหมาย
ผู้สมัครจะต้องสมัครประเมินสมรรถนะหลักต่าง ๆ หรือ สมรรถนะความถนัดเฉพาะด้านในบางสาขาวิชา และเป็นผู้ที่ประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดไว้
เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และ โรงเรียนเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
4.เป็นผู้มีร่ายกายและสุขภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
5.เป็นผู้ที่ปราศจากโรคดังต่อไปนี้
5.1.1 โรคเรื้อน
5.1.2 โรคเรื้อนวัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
5.1.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง
5.1.4 ติดยาเสพติดให้โทษ
5.1.5 โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าจะวายได้ง่าย
5.1.6 โรคเรื้อรัง เช่า เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และความดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
5.1.7 โรคอื่น ๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจากข้อ 1 ถึงข้อ 5 คณะกรรมจะไม่พิจารณา ผลการคัดเลือกฯ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบโควต้าภาคฯ

คุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชากำหนด
คณะเกษตรศาสตร์ ต้องสอบวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ให้ได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า 30 % แต่ไม่นำมาคิดคะแนนกับกลุ่มวิชาสามัญ 9 วิชา

(ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)ทปอ.เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร

รับตรงอิสระ หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม
1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม
3. มีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญา
5. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และ บุคลิกภาพที่เหมาะสม
คณะเกษตรศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

การรับเข้าศึกษาในระบบปกติ ให้ออกเป็นประกาศบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา
(Normal admission To be announced as a graduate school announcement in each academic year)

การรับเข้าศึกษากรณีพิเศษ รับในกรณีต่อไปนี้ (Special case admission Receive in the following cases)
1. เป็นนักศึกษาชาวต่างประเทศ (Is a foreign student)
2. เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรหรือโครงการความร่วมมือ ที่มีจำนวนเงินทุนเพียงพอสำหรับการศึกษาและทำวิจัยตลอดหลักสูตร (Is a scholarship received by an organization or organization or a collaborative project With sufficient funds for study and research throughout the course)

การรับเข้าศึกษาตลอดปี รับในกรณีต่อไปนี้
1. ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถสมัครในระบบปกติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาได้ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1. กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชาที่เขาศึกษากำหนดไว้
1.2 กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบคะแนนสูงสุด 4.00 หรือเทียบเท่า
1.3. หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
** มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

การรับเข้านักศึกษามหาวิทยาลัย เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 1257/2560 หลักเกณฑ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
1. การเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
กรณีที่เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีจากหลักสูตร 4 ปี 5 ปี หรือ 6 ปี
1.2 มีคะแนนเฉลี่ย 7 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 9 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 11 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 6 ปี) ไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ คะแนนสูงสุด 4.00 หรือ หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือโครงงานวิจ้ัย
3. มีหนังสือตอบรับเป็นอาจารยืที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากอาจารย์ประจำหลักสูตรในสาขาวิชาที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ซื้อสัตย์ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง
5.2 เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
1. สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโท เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังรอสอบวิทยานิพนธ์ และมีคะแนนเฉลี่ยเมือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ ถ้ามีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
ในกรณีที่สำเร็๗การศึกษาแล้วต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี
2. สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  7 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 9 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 11 ภาคการศึกษา (หลักสูตร 6 ปี) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนสูงสุด 4.00
ในกรณีสำเร็จการศึกษาแล้วต้องสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือโครงงานวิจัย
3) มีหนังสือตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากอาจารย์ในสาขาวิชาที่
ผู้สมัครประสงค์จะเข้าศึกษา
4) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง
5.3 มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
5.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด
ข้อ ๖ วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดการรับสมัคร ทุกปีการศึกษา ในระหว่างเดือน มกราคม -กุมภาพันธ์ ของทุก ๆ ปี
6.2 ยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาโดยกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์
6.3 บัณฑิตวิทยาลัย สรุปจำนวนผู้สมัครพร้อมแจ้งให้คณะ/สาขาวิชา ที่มีผู้สมัครทราบ
ข้อ ๗ การคัดเลือกเข้าศึกษา
7.1 ให้คณะแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
7.2 การพิจารณาคัดเลือก ให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ พิจารณาร่วมกับประวัติและผลงานของผู้สมัคร
7.3 จำนวนรับเข้า ให้เป็นไปตามความต้องการและศักยภาพของหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษา
ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรแนบมาด้วย
7.4 รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ข้อ 8 ให้คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อไป
ข้อ 9 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการรับเข้าและนำเสนอคณะกรรมการประจำ
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้อ 10 กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นไม่อาจปฏิบัติตามข้อ ๕ ได้ คณะอาจเสนอคณะกรรมการ
ประจำบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นกรณีๆไป
ข้อ 11 ในกรณีที่มิได้กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของอธิการบดีถือเป็นสิ้นสุด