ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

1. ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องที่สมบูรณ์จบในฉบับพิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษพิมพ์สั้น (A4 หรือ 8.5 นิ้ว×11 นิ้ว) ตั้งค่าหน้ากระดาษ บน-ล่าง 2.54 ซม. ซ้าย-ขวา 1.9 ซม. มีความยาวไม่เกิน 6 หน้า ควรจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมพิมพ์เอกสารทั่วไป เช่น MS-Word ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 pts. โดยเว้นระยะห่างบรรทัดเดียว (กรณีที่ใช้โปรแกรม MS-Word ให้เลือดมนูรูปแบบ >ย่อหน้า>ระยะห่างบรรทัด>บรรทัดเดียว) ใส่หมายเลขบรรทัด (ต่อเนื่อง)

2. เรื่องที่เป็นรายงานการวิจัยควรจะมีหัวข้อตามลำดับ
ชื่อเรื่อง: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ชื่อตำแหน่งและหน่วยงานผู้เขียน: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อ: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ABSTRACT) ความยาวไม่เกิน 300 คำ และให้ระบุคำสำคัญ และ
Keywords: (เรียงตามลำดับความสำคัญ) ไม่เกิน 5 คำท้าย ABSTRACT ด้วย คั่นระหว่างคำด้วย ( ; )

บทนำ: แสดงความสำคัญของปัญหาการตรวจเอกสาร และวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
วิธีการศึกษา:  ควรเขียนให้กระชับและเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม ประกอบด้วยรายละเอียดหน่วยทดลอง เทคนิคการเก็บข้อมูลแผนการทดลอง การวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสม และระบุสถานที่และช่วงเวลาดำเนินการวิจัยอย่างชัดเจน
ผลการศึกษา:  บรรยายสรุปผลการวิจัยหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนกับข้อความในตารางหรือรูปประกอบ (ถ้ามี) ตารางหรือรูปประกอบให้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด
วิจารณ์ : (อาจรวมกับผลการศึกษา) ควรประกอบด้วยหลักการที่ออกมาจากการวิจัยเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น ปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคตและแนวทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์
สรุป: (อาจรวมกับวิจารณ์) ไม่ควรซ้ำซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
คำขอบคุณ: (ถ้ามี) สำหรับผู้ช่วยเหลืองานวิจัยหรือการเตรียมเอกสาร (แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงานวิจัย) แหล่งทุนหน่วยงานหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
เอกสารอ้างอิง: เขียนตามรูปแบบใน ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [169.00 B]

อัตราค่าลงทะเบียน 

– 2,500 บาท (นักวิจัย และบุคคลทั่วไป)

– 1,500 บาท (นักศึกษา)

– 1,000 บาท (ผู้เข้ารับฟังที่ไม่ได้นำเสนอผลงาน)

หมายเหตุ สมัครและชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับการส่งบทความฉบับเต็ม **

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 083 343 5926   

 Email: agconkku@gmail.com

ส่งบทความนำเสนอผลงาน ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzFN_OM9YLjjm8t8hda7E-sWjIh3NsMxOy3D1AKhKUK-SBzQ/viewform