สำหรับนักศึกษา/แบบฟอร์ม

คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่าที่กำหนด
คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่าที่กำหนด
**สำรองที่นั่งลงทะเบียนรายวิชา
คำร้องขอตรวจสอบระดับคะแนน
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอถอนวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ
คำร้องขอนับเป็นรายวิชาเลือกเสรี
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา
คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม
คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม_ช้า_เป็นกรณีพิเศษ1
คำร้องขอลาพักการศึกษา
คำร้องขอเลื่อนสอบ
คำร้องขออนุมัติลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ
เลือกสาขาวิชาเอก
ถอนติด W ป.ตรี
ใบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
ใบลากิจ ลาป่วย
คำร้องลาพักการศึกษา
คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสูตรน้ำสมุนไพรฝางเข้มข้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าของสินค้าชุมชน ”
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ และทีมงานผู้พัฒนาระบบติดตามทักษะประสบการณ์ชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU-Life) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ในโอกาสเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้แก่ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องรับรอง อาคาร AG 08

    
   

ระบบติดตามและประเมินผล

(การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ Covid -19)