สำหรับนักศึกษา/แบบฟอร์ม

คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่าที่กำหนด
คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่าที่กำหนด
**สำรองที่นั่งลงทะเบียนรายวิชา
คำร้องขอตรวจสอบระดับคะแนน
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอถอนวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ
คำร้องขอนับเป็นรายวิชาเลือกเสรี
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา
คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม
คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม_ช้า_เป็นกรณีพิเศษ1
คำร้องขอลาพักการศึกษา
คำร้องขอเลื่อนสอบ
คำร้องขออนุมัติลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ
เลือกสาขาวิชาเอก
ถอนติด W ป.ตรี
ใบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
ใบลากิจ ลาป่วย
คำร้องลาพักการศึกษา
คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต่อผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน นำโดย ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากร ให้กับ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย คุณปราณี สีหบัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันแผนไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ทางการเกษตรและเกษตรนวัตกรรม และ การประกาศรางวัลผลงานแผนธุรกิจยอดเยี่ยม และการประกาศรางวัลวิดีโอโฆษณายอดเยี่ยม
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าประชาสัมพันธ์การบริการของโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย พัฒนา และบริการผลิตแอนติบอดี ให้กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมปศุสัตว์และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดเสวนาวิชาการโคนม โคเนื้อ ในหัวข้อ “การจัดการโคนมโคเนื้อคุณภาพพรีเมียมและการประกอบสูตรอาหารอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020”
กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับการเลี้ยง “จิ้งหรีด” กับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่นสาขาวิชากีฏวิทยา โดยศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง และ ดร. ชุตินันท์ ชูสาย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)
คณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมส่วนงานคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

    
   

ระบบติดตามและประเมินผล

(การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ Covid -19)