สำหรับนักศึกษา/แบบฟอร์ม

คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่าที่กำหนด
คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่าที่กำหนด
**สำรองที่นั่งลงทะเบียนรายวิชา
คำร้องขอตรวจสอบระดับคะแนน
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอถอนวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ
คำร้องขอนับเป็นรายวิชาเลือกเสรี
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา
คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม
คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม_ช้า_เป็นกรณีพิเศษ1
คำร้องขอลาพักการศึกษา
คำร้องขอเลื่อนสอบ
คำร้องขออนุมัติลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ
เลือกสาขาวิชาเอก
ถอนติด W ป.ตรี
ใบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
ใบลากิจ ลาป่วย
คำร้องลาพักการศึกษา
คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ในโอกาสนี้ท่านรองอธิการบดี ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทุกท่านด้วย ณ ห้องรับรอง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนี้ท่านคณบดีได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร ทุกท่านด้วย ณ ห้องรับรอง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนี้ท่านคณบดีได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร ทุกท่านด้วย ณ ห้องรับรอง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง และผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่  ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์  ในโอกาสนี้ท่านคณบดี ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทุกท่านด้วย
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ในโอกาสนี้ท่าน รองอธิการบดี และ คณบดี ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทุกท่านด้วย
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุลอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.นพ.ธารา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ในโอกาสนี้ท่าน อธิการบดี  รองอธิการบดี ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทุกท่านด้วย ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    
   

ระบบติดตามและประเมินผล

(การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ Covid -19)