สำหรับบุคลากร

E-Workload

ระบบฝ่ายการเงิน

สายตรงคณบดี

งานจรรยาบรรณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

S-Workload

ระบบฝ่ายการศึกษา

การขอตำแหน่งฯ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Project Follow Up

เกียรติบัตรออนไลน์

จองห้อง-แจ้งซ่อม ออนไลน์

แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

AG-FORM

คำสั่งคณะเกษตร

คู่มือการลาออนไลน์

แผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ระบบฝ่ายบุคคล

AG Hall of Fame

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะฯ

ระบบฝ่ายบริหาร

ห้องสมุดคณะ

ระบบติดตามและประเมินผล

(การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ Covid -19)