News & Events

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 19 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 มอบโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพิจารณามอบให้แก่ศิษย์เก่าแต่ละคณะเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม รวมทั้งคณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม ของทุกปี