News & Events

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 งานบริการวิชาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอแหล่งทุนภายนอก วิทยากร โดย รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ และศ.ปัทมา วิทยากร แรมโบ ซึ่งมี คณาจารย์ นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมากยิ่งขึ้น