News & Events

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติงานระดับบุคคล (ฝ่ายการศึกษา) โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ได้ชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานระดับบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ผศ.ดร. พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ รวมถึงหัวหน้างานและบุคลากรงานบริการการศึกษา จำนวน 15 คน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานโดยให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น