News & Events

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติงานระดับบุคคล (หน่วยงานที่จัดตั้งตามภารกิจเฉพาะ) โดยรศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ได้ชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานระดับบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้างานและบุคลากร (ศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยและห้องปฏิบัติการกลาง,โครงการตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์,โครงการฟาร์มโคนม,อุทยานการเรียนรู้,ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร,หมวดการเกษตร) จำนวน 55 คน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานโดยให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์