News & Events

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต่อผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน นำโดย ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากร ให้กับ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย คุณปราณี สีหบัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเป็นแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับทางกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมทางวิชาการ การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพที่หลากหลาย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร Ag08 คณะเกษตรศาสตร์