เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาคน พัฒนาชาติ

สมัครเข้าศึกษา

Slide เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับโลก สาขา Agriculture & Forestry จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings 2020

วิสัยทัศน์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นที่จะเป็นคณะวิชาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตร เป็นผู้นำด้านการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และเป็นขุมปัญญาของอีสานและสังคม

ค่านิยม

เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมและเกิดประโยชน์สูงสุด คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติคือ  “ร่วมมือร่วมใจ ใฝ่ศึกษา พัฒนาวิชาการ ประสานชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ในโอกาสนี้ท่านรองอธิการบดี ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทุกท่านด้วย ณ ห้องรับรอง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนี้ท่านคณบดีได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร ทุกท่านด้วย ณ ห้องรับรอง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนี้ท่านคณบดีได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร ทุกท่านด้วย ณ ห้องรับรอง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง และผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่  ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์  ในโอกาสนี้ท่านคณบดี ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทุกท่านด้วย
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ในโอกาสนี้ท่าน รองอธิการบดี และ คณบดี ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทุกท่านด้วย
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุลอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.นพ.ธารา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ในโอกาสนี้ท่าน อธิการบดี  รองอธิการบดี ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทุกท่านด้วย ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    
     

สาขาวิชา

กีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา

ในวันที่โลกเปลี่ยน ร่วมพลังกันปรับ ก้าวข้ามข้อจำกัด

เพื่อสร้าง คณะเกษตรศาสตร์ของเรา ให้เป็น

“คณะวิชาชั้นนำทางวิชาการเกษตร เป็นขุมปัญญาของอีสานและสังคม”

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

คณบดี คณะเกษตรศาสตร์

 พันธกิจ 4 ด้าน คณะเกษตรศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

4

หลักสูตร


รายละเอียด
ปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

10

หลักสูตร


รายละเอียด
ปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

8

หลักสูตร


รายละเอียด

วารสารแก่นเกษตร

เป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ยอมรับในการใช้เป็นผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI)

กลุ่มที่ 1

ชื่นชมยินดี

PROUD OF US

คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะด้านการเกษตรคณะแรกที่ก่อตั้งในภาตะวันออกเฉียงเหนือ ตึกคณะเกษตรศาสตร์สำเร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2510 และได้ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานประกอบพิธี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510

หลักสูตร
นักศึกษาปัจจุบัน
สำเร็จการศึกษา
บุคลากร

คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการสอนนักศึกษาในภาควิชาต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเกษตรทั่วไป และมีความสามารถเฉพาะสาขา และมีหน้าที่ทำการดำเนินงานวิจัยทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการสอน การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Instagram:  @agriculturekku  #agkku

สมัครรับข่าวสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเรื่องราวที่น่าสนใจ ด้วยการรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Email ของคณะเกษตรศาสตร์
ระบุ e-mail address ของคุณ
Please wait...