เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาคน พัฒนาชาติ

สมัครเข้าศึกษา

Slide เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับโลก สาขา Agriculture & Forestry จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings 2020

วิสัยทัศน์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นที่จะเป็นคณะวิชาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตร เป็นผู้นำด้านการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และเป็นขุมปัญญาของอีสานและสังคม

ค่านิยม

เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมและเกิดประโยชน์สูงสุด คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติคือ  “ร่วมมือร่วมใจ ใฝ่ศึกษา พัฒนาวิชาการ ประสานชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือการพัฒนาสถานีทดลองและฝีกอบรมเกษตรกรรมเขื่อนจุฬาภรณ์ในอนาคต ร่วมกับ นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รับมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำโครงการเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 19 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติงานระดับบุคคล (ฝ่ายการศึกษา) โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ได้ชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานระดับบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะเกษตรศาสตร์
งานบริการวิชาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอแหล่งทุนภายนอก วิทยากร โดย รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ และศ.ปัทมา วิทยากร แรมโบ

สาขาวิชา

กีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา

ในวันที่โลกเปลี่ยน ร่วมพลังกันปรับ ก้าวข้ามข้อจำกัด

เพื่อสร้าง คณะเกษตรศาสตร์ของเรา ให้เป็น

“คณะวิชาชั้นนำทางวิชาการเกษตร เป็นขุมปัญญาของอีสานและสังคม”

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

คณบดี คณะเกษตรศาสตร์

 พันธกิจ 4 ด้าน คณะเกษตรศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

4

หลักสูตร


รายละเอียด
ปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

10

หลักสูตร


รายละเอียด
ปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

8

หลักสูตร


รายละเอียด

วารสารแก่นเกษตร

เป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ยอมรับในการใช้เป็นผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI)

กลุ่มที่ 1

ชื่นชมยินดี

PROUD OF US

คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะด้านการเกษตรคณะแรกที่ก่อตั้งในภาตะวันออกเฉียงเหนือ ตึกคณะเกษตรศาสตร์สำเร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2510 และได้ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานประกอบพิธี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510

หลักสูตร
นักศึกษาปัจจุบัน
สำเร็จการศึกษา
บุคลากร

คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการสอนนักศึกษาในภาควิชาต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเกษตรทั่วไป และมีความสามารถเฉพาะสาขา และมีหน้าที่ทำการดำเนินงานวิจัยทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการสอน การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Instagram:  @agriculturekku  #agkku

สมัครรับข่าวสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเรื่องราวที่น่าสนใจ ด้วยการรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Email ของคณะเกษตรศาสตร์
ระบุ e-mail address ของคุณ
Please wait...