เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาคน พัฒนาชาติ

สมัครเข้าศึกษา

Slide เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับโลก สาขา Agriculture & Forestry จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings 2020

วิสัยทัศน์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นที่จะเป็นคณะวิชาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตร เป็นผู้นำด้านการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และเป็นขุมปัญญาของอีสานและสังคม

ค่านิยม

เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมและเกิดประโยชน์สูงสุด คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติคือ  “ร่วมมือร่วมใจ ใฝ่ศึกษา พัฒนาวิชาการ ประสานชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

    
     

สาขาวิชา

กีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา

ในวันที่โลกเปลี่ยน ร่วมพลังกันปรับ ก้าวข้ามข้อจำกัด

เพื่อสร้าง คณะเกษตรศาสตร์ของเรา ให้เป็น

“คณะวิชาชั้นนำทางวิชาการเกษตร เป็นขุมปัญญาของอีสานและสังคม”

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

คณบดี คณะเกษตรศาสตร์

 พันธกิจ 4 ด้าน คณะเกษตรศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

4

หลักสูตร


รายละเอียด
ปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

10

หลักสูตร


รายละเอียด
ปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

8

หลักสูตร


รายละเอียด

วารสารแก่นเกษตร

เป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ยอมรับในการใช้เป็นผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI)

กลุ่มที่ 1

ชื่นชมยินดี

PROUD OF US

คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะด้านการเกษตรคณะแรกที่ก่อตั้งในภาตะวันออกเฉียงเหนือ ตึกคณะเกษตรศาสตร์สำเร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2510 และได้ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานประกอบพิธี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510

หลักสูตร
นักศึกษาปัจจุบัน
สำเร็จการศึกษา
บุคลากร

คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการสอนนักศึกษาในภาควิชาต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเกษตรทั่วไป และมีความสามารถเฉพาะสาขา และมีหน้าที่ทำการดำเนินงานวิจัยทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการสอน การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Instagram:  @agriculturekku  #agkku

สมัครรับข่าวสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเรื่องราวที่น่าสนใจ ด้วยการรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Email ของคณะเกษตรศาสตร์
ระบุ e-mail address ของคุณ
Please wait...

ประชุม/อบรม/สัมมนา