เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาคน พัฒนาชาติ

สมัครเข้าศึกษา

Slide เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับโลก สาขา Agriculture & Forestry จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings 2020

วิสัยทัศน์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตร และเป็นที่พึ่งของอีสานและสังคม (โดยมีเป้าหมายของวิสัยทัศน์เป็นคณะเกษตร ชั้นนำ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ)

ค่านิยม

A G S M I L E  1)A=Agility and Accountability ความตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
2)G=Goals driver with grit and growth mindset ไปสู่เป้าหมาย ด้วยใจที่มุ่งมั่น
3)S=Social Devotion and Environment Conservation สานภารกิจสู่สังคม
4)M=Management by Factual Information บริหารบนฐานข้อมูลจริง
5)I=Incovation focus มุ่งเน้นนวัตกรรม
6)L=Life Long Learning and Work-Life Balance ไม่หยุดเรียนรู้
7)E=Excellence Service for All Customer มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต่อผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน นำโดย ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากร ให้กับ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย คุณปราณี สีหบัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันแผนไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ทางการเกษตรและเกษตรนวัตกรรม และ การประกาศรางวัลผลงานแผนธุรกิจยอดเยี่ยม และการประกาศรางวัลวิดีโอโฆษณายอดเยี่ยม
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าประชาสัมพันธ์การบริการของโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย พัฒนา และบริการผลิตแอนติบอดี ให้กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมปศุสัตว์และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดเสวนาวิชาการโคนม โคเนื้อ ในหัวข้อ “การจัดการโคนมโคเนื้อคุณภาพพรีเมียมและการประกอบสูตรอาหารอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020”
กีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับการเลี้ยง “จิ้งหรีด” กับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่นสาขาวิชากีฏวิทยา โดยศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หาญบุญทรง และ ดร. ชุตินันท์ ชูสาย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำชุมชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)
คณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมส่วนงานคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

สาขาวิชา

กีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา

ในวันที่โลกเปลี่ยน ร่วมพลังกันปรับ ก้าวข้ามข้อจำกัด

เพื่อสร้าง คณะเกษตรศาสตร์ของเรา ให้เป็น

“คณะวิชาชั้นนำทางวิชาการเกษตร เป็นขุมปัญญาของอีสานและสังคม”

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

คณบดี คณะเกษตรศาสตร์

 พันธกิจ 4 ด้าน คณะเกษตรศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

4

หลักสูตร

รายละเอียด
ปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

10

หลักสูตร

รายละเอียด
ปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

8

หลักสูตร

รายละเอียด

วารสารแก่นเกษตร

เป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ยอมรับในการใช้เป็นผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI)

กลุ่มที่ 1

ชื่นชมยินดี

PROUD OF US

คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะด้านการเกษตรคณะแรกที่ก่อตั้งในภาตะวันออกเฉียงเหนือ ตึกคณะเกษตรศาสตร์สำเร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2510 และได้ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานประกอบพิธี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510

หลักสูตร
นักศึกษาปัจจุบัน
สำเร็จการศึกษา
บุคลากร

คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการสอนนักศึกษาในภาควิชาต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเกษตรทั่วไป และมีความสามารถเฉพาะสาขา และมีหน้าที่ทำการดำเนินงานวิจัยทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการสอน การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Instagram:  @agriculturekku  #agkku

สมัครรับข่าวสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเรื่องราวที่น่าสนใจ ด้วยการรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Email ของคณะเกษตรศาสตร์
ระบุ e-mail address ของคุณ
Please wait...