เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาคน พัฒนาชาติ

สมัครเข้าศึกษา

Slide เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับโลก สาขา Agriculture & Forestry จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings 2020

วิสัยทัศน์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตร และเป็นที่พึ่งของอีสานและสังคม (โดยมีเป้าหมายของวิสัยทัศน์เป็นคณะเกษตร ชั้นนำ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ)

ค่านิยม

SMART-AG
S=Social Devotion อุทิศเพื่อชุมชน
M=Management By Fact จัดการบนฐานข้อมูลจริง
A=Adaptability & Global Perspective วิ่งสู่สากล
R=Respect & Openness บนความเปิดกว้าง
T=Technology & Innovation สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม
A=Agility ปรับเปลี่ยนว่องไว
G=Goal Driven With Grit And Growth Mindset ก้าวไปสู่เป้าหมายด้วยใจมุ่งมั่น

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยี
รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา “คุณประพนธ์ – ผศ.ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร” จาก คุณประพนธ์ ศรีสถาพร และ ผศ.ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร เป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท
ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มอบวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ รุ่น “คูณทรัพย์ คูณปัญญา“ ซึ่งจัดสร้างขึ้นในปี 2538
รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ “สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารได้เข้าร่วมเจรจาและลงนามข้อตกลง OKRs (Objective & Key Results) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับ รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมกาลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร

สาขาวิชา

กีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา

ในวันที่โลกเปลี่ยน ร่วมพลังกันปรับ ก้าวข้ามข้อจำกัด

เพื่อสร้าง คณะเกษตรศาสตร์ของเรา ให้เป็น

“คณะวิชาชั้นนำทางวิชาการเกษตร เป็นขุมปัญญาของอีสานและสังคม”

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

คณบดี คณะเกษตรศาสตร์

 พันธกิจ 4 ด้าน คณะเกษตรศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

4

หลักสูตร

รายละเอียด
ปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

10

หลักสูตร

รายละเอียด
ปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

8

หลักสูตร

รายละเอียด

วารสารแก่นเกษตร

เป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ยอมรับในการใช้เป็นผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI)

กลุ่มที่ 1

ชื่นชมยินดี

PROUD OF US

คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะด้านการเกษตรคณะแรกที่ก่อตั้งในภาตะวันออกเฉียงเหนือ ตึกคณะเกษตรศาสตร์สำเร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2510 และได้ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานประกอบพิธี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510

หลักสูตร
นักศึกษาปัจจุบัน
สำเร็จการศึกษา
บุคลากร

คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการสอนนักศึกษาในภาควิชาต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเกษตรทั่วไป และมีความสามารถเฉพาะสาขา และมีหน้าที่ทำการดำเนินงานวิจัยทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการสอน การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Instagram:  @agriculturekku  #agkku

สมัครรับข่าวสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเรื่องราวที่น่าสนใจ ด้วยการรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Email ของคณะเกษตรศาสตร์
ระบุ e-mail address ของคุณ
Please wait...