คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ KKUFMIS นางระเบียบ สาขวา
คู่มือการปฏิบัติงาน การเพาะขยายพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศ นายกัมพล ไทยโส
คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานหน่วยสารบรรณ งานบริหารและสิ่งสารองค์กร คณะเกษตรศาสตร์ นางสาวมลฑา แพงมา
คู่มือการปฏิบัติงาน การลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ ของพนักงานมหาวิทยาลัย นางสาวกาญจนา ราชธา
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์
คู่มือปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ นายสมโชค เพ็งลี 
คู่มือปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลุมพินี แสนเมือง
คู่มือปฏิบัติงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำนวย เลิศล้ำ
คู่มือการปฏิบัติงาน การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ ในระบบ KKUFMIS คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวสุธานี บุญธรรม
คู่มือการปฏิบัติงาน งานโสตทัศนศึกษาในห้องเรียนภาคบรรยายและห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ ไพศาล เอกวัฒน์
คู่มือการปฏิบัติงาน การลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ ของพนักงานมหาวิทยาลัย นางสาวกาญจนา ราชธา
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการและการเลี้ยงกระต่าย กษมา ตั้งมุททาภัทรกุล

คู่มือเชิงวิเคราะห์