ปรับปรุงหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ 2565

มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

ระเบียบ ประกาศ ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2565

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559
ประกาศกระทวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศ 1412-2555 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมติเปิดปิดรายวิชา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสุตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยลัยขอนแก่น เรื่องการใช้ระบบรหัสวิชา
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องรหัสสาขาวิชาในระบบรหัสวิชาคณะเกษตรศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นการเสนอขออนุมัติหลักสูตร

การติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตร

คำอธิบายรายวิชาต่างคณะ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยมองค์กร-อัตลักษณ์นักศึกษาคณะเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 606/2566เรื่อง ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 2565

แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตร 2565

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร

ร่าง-แบบ-มคอ-2-ป-ตรี-16-8-64

แบบฟอร์มขอบรรจุหลักสูตรใหม่
สาระสำคัญโดยสรุปข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุง (Concept Note) หลักสูตร
ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร มคอ.2
ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์
มคอ.2-รายละเอียดของหลักสูตร
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
มคอ.6. การรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ. 7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
แบบสรุปสาระสำคัญของหลักสูตร Synopsis ป.ตรี เสนอสภา
แบบสรุปสาระสำคัญของหลักสูตร Synopsis ป.โท เสนอสภา
แบบสรุปสาระสำคัญของหลักสูตร Synopsis ป.เอก เสนอสภา
สรุปสาระสำคัญของหลักสูตรเสนอสภาวิชาการ

ภาคผนวก ปริญญาตรี

ภาคผนวก บัณฑิตศึกษา